ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขั้นตอนการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1.  รับเรื่องผู้ขอตรวจสอบ
 2. นำเสนอต่อโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับเรื่องผู้ยื่นตรวจสอบเอกสาร วัน เวลา  เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่ขอตรวจสอบ
  – กรณีที่ต้องตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่จะนัด วัน/เวลา ในการตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งเมื่อตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะนัดท่านมารับเอกสารผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือจัดส่งทางไปรษณีย์
  – กรณีที่ไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่ก็จะนัดท่านมารับเอกสารผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
 4. ออกเอกสารหนังสือรับรองการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1. หนังสือขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ชุด (เรียนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่งสอน)
 2. แผนที่โดยสังเขป บริเวณที่ต้องการให้ตรวจสอบ 1 ชุด
 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้องขอหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้จัดการในกรณีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 1 ชุด
 5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน 1 ชุด
 6. สำเนาแบบก่อสร้างกรณีเป็นการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการก่อสร้างโรงงานคลังสินค้า สถานที่เก็บวัตถุอันตราย โครงการจัดสรรเพื่อพาณิชยกรรม

การจัดส่งเอกสารได้ตามช่องทางดังนี้

 1. จัดส่งทางอีเมล์  mhs.urban@gmail.com
 2. จัดส่งทางโทรสาร 053-613061
 3. จัดส่งทางเพจกลุ่มงานวิชาการผังเมือง  https://www.facebook.com/urbanmhs
 4. จัดส่งทาง ปณ.  ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

 

dow Download GIF
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบการใช้ประโยช์ที่ดิน