ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอน ๗๙ ก วันที่ประกาศ ๒4 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หน้า ๒๑  >>