ผังเมืองรวมเมือง

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน มีการประกาศให้ใช้บังคับดังนี้

1. แรกประกาศ                                           เล่ม 106  ตอน 138  วันที่ประกาศ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕32 หน้า 1
2. ขยายอายุ 1 ปี (แรกประกาศ)                เล่ม 111 ตอน 33 ก วันที่ประกาศ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 หน้า 1
3. ขยายอายุ 1 ปี (แรกประกาศ)                เล่ม 112 ตอน 35 ก วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2538 หน้า 3
4. ปรับปรุงครั้งที่ 1                                     เล่ม 116  ตอน 89  วันที่ประกาศ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕42 หน้า 26
5. ขยายอายุ 1 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)          เล่ม 121  ตอน 49  วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕47 หน้า 1
6. ขยายอายุ 1 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)          เล่ม 122  ตอน 18ก  วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕48 หน้า 7
7. ขยายอายุ 1 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)          เล่ม 122  ตอน 75ก  วันที่ประกาศ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕48 หน้า 28
8. ปรับปรุงครั้งที่ 2                                    เล่ม 131  ตอน 24ก วันที่ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕57 หน้า 1

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖  เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๔ ก วันที่ประกาศ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้า 1  >>

 

:: ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3