เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ

     ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหารส่วนราชการ เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริการทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ประเมินฯ เรื่องที่ 2.ความโปร่งใส  ข้อ 2.1การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการเผยแพร่งบทดลองเป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับถัดจากวันที่ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเผยแพร่งบทดลอง ดังนี้

 :: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ➡ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม
➡  เดือนมกราคม ➡ เดือนกุมภาพันธ์ ➡ เดือนมีนาคม
➡ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน
 :: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ➡ เดือนตุลาคม ➡ เดือนพฤศจิกายน ➡ เดือนธันวาคม
➡ เดือนมกราคม ➡ เดือนกุมภาพันธ์ ➡ เดือนมีนาคม
➡ เดือนเมษายน ➡ เดือนพฤษภาคม ➡ เดือนมิถุนายน
➡ เดือนกรกฎาคม ➡ เดือนสิงหาคม ➡ เดือนกันยายน
 :: ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ➡ เดือนตุลาคม ➡ เดือนพฤศจิกายน ➡ เดือนธันวาคม
➡ เดือนมกราคม  ➡  เดือนกุมภาพันธ์ ➡ เดือนมีนาคม
➡ เดือนเมษายน 💡 เดือนพฤษภาคม 💡 เดือนมิถุนายน
💡 เดือนกรกฎาคม 💡 เดือนสิงหาคม 💡 เดือนกันยายน