ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายหมู่บ้าน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
📌 “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทำ และการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง ในระดับต่าง ๆ สำหรับเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาทางด้านกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ การขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกัน ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษา หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือ โบราณคดี หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าใน ทางธรรมชาติ

📌 “ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม โดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการด ารงรักษาเมือง บริเวณ ที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

 ➡       จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผังบังคับใช้ ดังนี้ ผังเมืองรวมจังหัวดแม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมชุมชนปาย ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย และผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม ในปี พ.ศ.2563 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งเดิมเขตผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอนมีบังคับใช้เพียงในเขตเทศบาลเมือง และเขตตำบลปางหมูบางส่วนมีพื้นที่ 7.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 นี้ ได้ขยายเขตพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน เต็มอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่พื้นที่ เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ องค์การบริหารส่วนตำบลหวยโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 2,483 ตารางกิโลเมตร

📌     ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการ จัดประชุมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ทแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) ระหว่างวันที่ 10 – 23 กันยายน 2563  เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 ไปแล้วนั้น
.
📌    .เพื่อให้การดำเนินงานวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 35 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญประชาชนที่อยู่เขตพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (รายหมู่บ้าน) ในเขตผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3 รายละเอียด ดังนี้

 1. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยรายหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
  1.1 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ หมู่ที่ 1 บ้านปางหมู หมู่ที่ 2 บ้านกุงไม้สัก หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งกองมู หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านสบป่อง หมู่ที่ 8 บ้านไม้แงะ หมู่ที่ 10 บ้านพะโช่โหล่ หมู่ที่ 11 บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 12 บ้านชานเมือง เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู (โรงจอดรถ) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  1.2 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ  หมู่ที่ 4 บ้านในสอย หมู่ที่ 7 บ้านสบสอย หมู่ที่ 9  บ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 13 บ้านดอยแสง เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ วัดในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน          .
 2. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลผาบ่อง หมู่ที่ 1 บ้านผาบ่อง
  หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 9 บ้านน้ำส่อม หมู่ที่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึด หมู่ที่ 11

  บ้านม่อนตะแลง หมู่ที่ 12 บ้านผาบ่องเหนือ ในพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (โรงจอดรถ) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  .
 3.  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
    3.1 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านไม้ซางหนาม  หมู่ที่ 11 บ้านไมโครเวฟ หมู่ที่ 12 บ้านแม่จ๋า เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  .
  3.2 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ หมู่ที่ 2 บ้านแก่นฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5    บ้านไม้ฮุง หมู่ที่ 7 บ้านกลาง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่างคำ หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งมะกอก เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ วัดบ้านแก่นฟ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3.3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหมากลาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 9 บ้านพะนอคี หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่ที่ 15  บ้านทุ่งมะขามป้อม  ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 – 11.30 น.  ณ บ้านทุ่งมะกอก  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  .
 4. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยผา ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
  4.1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยผา หมู่ที่ 3 บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 4  บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งมะส้าน เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ วัดนาปลาจาด ตำบลห้วยผา  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4.2 หมู่ที่ 2 บ้านแม่สุยะ หมู่ที่ 6 บ้านแม่สุยะใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้านใหม่ หมู่ที 8 บ้านห้วยส้านใน เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ วัดแม่สุยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  .
 5. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในเขตพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
  5
  .1 หมู่ที่ 1 บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะงา  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยขาน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ที่ 8 บ้านทบศอก หมู่ที่ 9 บ้านยอด เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ วัดหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5.2 หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าแปก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมะเขือส้ม หมู่ที่ 6 บ้านรักไทย เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ วัดนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  .
 6. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง
  บ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 3  บ้านหนองขาว หมู่ที่ 4 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 6 บ้านปมฝาด หมู่ที่ 7  บ้านห้วยตองก๊อ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยฮี้ หมู่ที่ 9 ห้วยไม้ดำ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยปูเลย หมูที่ 11 บ้านห้วยไทร  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  .
 7. จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในเขตพื้นที่ตำบลจองคำ ในวันพุธที่  7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ อาคารดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8 thoughts on “ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายหมู่บ้าน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3

 • 31 มีนาคม 2021 at 23:20 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยรายหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปางหมู ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
  – เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู (โรงจอดรถ) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  – เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ วัดในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Reply
  • 8 เมษายน 2021 at 15:21 น.
   Permalink

   สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในเวลาราชการครับ

   Reply
 • 31 มีนาคม 2021 at 23:29 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลผาบ่อง วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
  – เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (โรงจอดรถ) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลผาบ่อง วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (โรงจอดรถ) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Reply
 • 31 มีนาคม 2021 at 23:56 น.
  Permalink

   จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง
  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
    – เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  – เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ วัดบ้านแก่นฟ้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 
  – เวลา 09.30 – 11.30 น.  ณ บ้านทุ่งมะกอก  ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Reply
 • 1 เมษายน 2021 at 0:04 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยในเขตพื้นที่ตำบลห้วยผา ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
  – เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ วัดนาปลาจาด ตำบลห้วยผา  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  – เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ วัดแม่สุยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Reply
 • 1 เมษายน 2021 at 0:05 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในเขตพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
  – เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ วัดหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  – เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ วัดนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Reply
 • 1 เมษายน 2021 at 0:06 น.
  Permalink

  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
  – เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Reply
 • 1 เมษายน 2021 at 0:06 น.
  Permalink


  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในเขตพื้นที่ตำบลจองคำ ในวันพุธที่  7 เมษายน 2564
  – เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ อาคารดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *