1-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว ๖๐๐ ม.

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนความยาว ๖๐๐ ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสก์ (e-bidding)

➡  งบประมาณ ๒๕,๓๗๐,๐๐๐บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๔๒๗,๗๘๔.๘๖ บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)

➡    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

➡    ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
➡  หากมีข้อสงสัยสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๑-๒๐๕๕, ๐-๕๓๖๑-๓๐๖๑ ในวันและ เวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *