-ร่าง -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม บ้านแม่สวด หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๖๐ เมตร

-ร่าง-
➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม บ้านแม่สวด หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๖๐ เมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสก์ (e-bidding)

➡  งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๒๑,๑๖๙.๘๑ บาท (สิบแปดล้านสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง
ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

➡    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ………………………  ระหว่างเวลา ……………. น.  ถึง …………………. น.

➡    ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่………………………. ถึงวันที่ ………………………………………… โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
➡  หากมีข้อสงสัยสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๑-๒๐๕๕, ๐-๕๓๖๑-๓๐๖๑ ในวันและ เวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *