เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ต.แม่สามแลบ

➡  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

➡   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
💡   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 15,000,000บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *