ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย ปรับปรุงครั้งที่ 1

ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
📌 “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทำ และการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง ในระดับต่าง ๆ สำหรับเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาทางด้านกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบทให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและ การขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการป้องกัน ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษา หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือ โบราณคดี หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าใน ทางธรรมชาติ

📌 “ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม โดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการด ารงรักษาเมือง บริเวณ ที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

 ➡    จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผังบังคับใช้ ดังนี้ 1.ผังเมืองรวมจังหัวดแม่ฮ่องสอน 2.ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน 3.ผังเมืองรวมชุมชนปาย 4.ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง 5.ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย และ 6.ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม

➡    ในปี พ.ศ.2565 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย (เต็มอำเภอ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งเดิมเขตผังเมืองรวมชุมชนปาย มีบังคับใช้เพียงในเขตเทศบาลตำบลปาย /องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ /องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ /องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว บางส่วนมีพื้นที่ 45.95 ตารางกิโลเมตรซึ่งการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย ปรับปรุงครั้งที่ 1 นี้ ได้ขยายเขตพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย เต็มอำเภอปาย  ครอบคลุมพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลปาย /องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ /องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ /องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ /องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว /องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา  มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น  2,244.70 ตารางกิโลเมตร

📌     ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเขตวางผังเมืองรวมชุมชนปาย เต็มอำเภอ ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง

.📌    .เพื่อให้การดำเนินงานวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 35 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญประชาชนที่อยู่เขตพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมประชาชนกลุ่มย่อย (รายตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนและจัดทำผังแนวคิด การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย (เต็มอำเภอ)  ปรับปรุงครั้งที่ 1

 รายละเอียด ดังนี้

 1. วันอังคารที่ 15  กุมภาพันธ์ 2565
   1.1 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในตำบลแม่นาเติง เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
   1.2 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านศรีดอนชัย
          .
 2. วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  จัดประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในเขตพื้นที่ตำบลโป่งสา เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
  .
 3.  วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
    3.1 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในตำบลเวียงใต้ เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอปาย
  3.2 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในพื้นที่ตำบลแม่ฮี้ เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาธิปไตยบ้านแม่ฮี้
  .
 4. วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
   4.1 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในพื้นที่เทศบาลตำบลปาย เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ วัดหลวง เทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   4.2 ประชุมประชาชนกลุ่มย่อยฯ ในพื้นที่ตำบลทุ่งยาวและตำบลเมืองแปง เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว 

💡  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562  <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)
💡  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)
💡  กฎกระทรวงบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่ปาย <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)
💡  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)
💡  เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)
💡  ผังเมืองของเรา ฉบับการ์ตูน   <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)
💡  สัญญลักษณ์ในผังเมืองรวม   <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)
💡  เอกสารประกอบการประชุม    <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)

 

แสดงเขตการขายผังเมืองรวมชุมชนปาย เต็มอำเภอ

.

One thought on “ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย ปรับปรุงครั้งที่ 1

 • 17 กุมภาพันธ์ 2022 at 2:00 น.
  Permalink

  วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
  ประชุมประชาชนกลุ่มย่อย (รายตำบล) ในตำบลแม่นาเติง เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
  นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงเป็นประธานการประชุม และผู้นำชุมชนและท้องถิ่นเข้าร่วมประมาณ 70 คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
  – เสนอให้ตำบลแม่นาเติงเป็นตำบลเกษตรกรรม เนื่องจากมีการปลูกพืชและกระเทียม เป็นรายได้หลักของตำบล
  – รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิต เนื่องจากมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายในเขตพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ น้ำพุร้อนไทรงาม และบ้านม่วงสร้อย เป็นหมู่บ้านนวัตรวิถี
  – ปัญหาจากการใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับเดิม คือ ขนาดพื้นที่การก่อสร้างโกดังเพื่อเก็บพืชผลทางการเกษตรที่กำหนดไว้ 150 ตรม. รวมกันไม่เกิน 400 ตรม. ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่มีต่อหนึ่งปี

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *