การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบการพัฒนาภาค

      ➡  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการมาสู่ขั้นตอนการจัดทำร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกด้านการผังเมือง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบรืการสาธารณะมีสิ่งแวดล้อมทีดีดำรงรักษาไว่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

      📌  ทั้งนี้ กรมได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการวางผังนโยบายระดับประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 “การจัดทำกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค” ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องดอยตุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเลคชั่น  จังหวัดเชียงราย และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบ ZOOM Webinar

      ❗  จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต่อไป โดยแสกน QR CODE ลงทะเบียน ตามเอกสารแนบนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *