ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สะพานตอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก้อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สะพานตอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
➡  งบประมาณ 10,226,700 บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของ งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 10,244,051.79 บาท (สิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
➡    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
➡    ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
➡  หากมีข้อสงสัยสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๑-๒๐๕๕, ๐-๕๓๖๑-๓๐๖๑ ในวันและ เวลาราชการ

ประกาศจังหวัด
เอกสารประกวดราคาฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *