ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562

💡 วันพุธ ที่ 8 มีนาค

Read more

การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากจังหวัด การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชน เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

➡ วันพุธที่ 8 มีนาคม

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สะพานตอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

💡 วันพฤหัสบดีที่ 2 ม

Read more

ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือแนวทางดำเนินงานในพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

➡ วันอังคารที่ 28 กุ

Read more

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า

➡ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more