กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎา

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ม

Read more

การประชุมการตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ ของรัฐบาลของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

       วันจันทร์ ที่

Read more