การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการปฏิบัติงาน การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

💡 วันพฤหัสบดีที่ 26

Read more

กิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

➡ วันพุธที่ 25 มกราค

Read more

พิธีลาสิกขาบท ถวายพระพรชัยมลงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

➡ วันที่ 23 มกราคม 2

Read more

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

💡 วันที่ 23 มกราคม 2

Read more