พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

💡 วันที่ 18 มีนาคม 2

Read more

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

💡 วันพฤหัสบดีที่ 9 ม

Read more

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562

💡 วันพุธ ที่ 8 มีนาค

Read more