ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

➡ ประกาศจังหวัดแม่ฮ่

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.ถมดิน ฯลฯ  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

➡ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศาลาเก่าบ้านป่าเห็ว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

➡  ตามพระราชบัญญัติก

Read more

-ร่าง -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม บ้านแม่สวด หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๖๐ เมตร

-ร่าง- ➡  จังหวัดแม่

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่าเรือประวัติศาสตร์บ้านท่าโป่งแดง ๑๖๐ปี ระยะที่ ๒ ตำบลผาบ่อง

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

2-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ ความยาว ๖๐๐ ม.

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

1-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว ๖๐๐ ม.

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more