(ร่าง) เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า

➡ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สะพานตอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ยาว 32 เมตร ไม่มีทางเท้า

➡ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

➡ ประกาศจังหวัดแม่ฮ่

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.ถมดิน ฯลฯ  ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

➡ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

เผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศาลาเก่าบ้านป่าเห็ว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

➡  ตามพระราชบัญญัติก

Read more

-ร่าง -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม บ้านแม่สวด หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๖๐ เมตร

-ร่าง- ➡  จังหวัดแม่

Read more