ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ม

Read more

การประชุมการตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ ของรัฐบาลของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

       วันจันทร์ ที่

Read more

ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย (เต็มอำเภอ) ปรับปรุงครั้งที่ 1

 ขอเชิญประชาชน ผู้แท

Read more

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาย ปรับปรุงครั้งที่ 1

ตามพระราชบัญญัติการผ

Read more