ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “(ร่าง) วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ”

📌 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่
ด้านกายภาพของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการมาสู่ขั้นตอนการจัดทำร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่ทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกด้านการผังเมือง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและน่าอยู่ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบรืการสาธารณะมีสิ่งแวดล้อมทีดีดำรงรักษาไว่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

📌 ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ ในรูปแบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom Webinar โดยแบ่งออกเป็นภาค ดังนี้

1. วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565
– ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    เวลา 08.30-12.30 น.
– ภาคกลาง                                              เวลา 12.30 – 16.30 น.
 2. วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
– ภาคตะวันออก                                       เวลา 08.30-12.30 น.
– ภาคเหนือ                                              เวลา 12.30 – 16.30 น.
3. วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      เวลา 08.30-12.30 น.
– ภาคใต้                                                    เวลา 12.30-16.30 น.

📌 จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต่อไป 

💡 แบบลงทะเบียนออนไลน์ <<คลิกดาวน์โหลด (Google Forms)
💡 Booklets การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ <<คลิกดาวน์โหลด (.PDF)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *