-ร่าง -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยวม บ้านแม่สวด หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว ๖๖๐ เมตร

-ร่าง- ➡  จังหวัดแม่

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่าเรือประวัติศาสตร์บ้านท่าโป่งแดง ๑๖๐ปี ระยะที่ ๒ ตำบลผาบ่อง

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

2-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ ความยาว ๖๐๐ ม.

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

1-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว ๖๐๐ ม.

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย (รายหมู่บ้าน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนจัดทำผังแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงครั้งที่ 3

ตามพระราชบัญญัติการผ

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ลาน้อย บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ ๑ – บ้านทุ่งสารภี หมู่ที่ ๙ โครงการ2

    – ร่างประก

Read more