ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่าเรือประวัติศาสตร์บ้านท่าโป่งแดง ๑๖๐ปี ระยะที่ ๒ ตำบลผาบ่อง

➡  จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก้อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารท่าเรือประวัติศาสตร์บ้านท่าโป่งแดง ๑๖๐ปี ระยะที่ ๒ ตําบลผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสก์ (e-bidding)
➡  งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ราคากลางของ งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๗,๗๙๓.๐๓ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
สามบาทสามสตางค์)
➡    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
➡    ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
➡  หากมีข้อสงสัยสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๖๑-๒๐๕๕, ๐-๕๓๖๑-๓๐๖๑ ในวันและ เวลาราชการ

💡  DOWNLOAD เอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *